ΠΣΦ 2 MULTIPLE CHOICE

Question #1: Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να εργαστεί:

Question #2: Το taping εφαρμόζεται μόνο σε αθλητές.

Question #3: Το laser είναι μέσο φυσικοθεραπείας.

Question #4: Απαγορεύεται η φυσικοθεραπεία σε νεογνά.

Question #5: Ο φυσικοθεραπευτής είναι ταυτόσημο με το χειροπράκτη.

Question #6: Η φυσικοθεραπεία είναι αποτελεσματική:

Question #7: Οι φυσικοθεραπευτές με τη θεραπευτική τους παρέμβαση προάγουν:

Question #8: Η φυσικοθεραπεία βοηθάει τους ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

Question #9: Οι φυσικοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες υγείας οι οποίες αναπτύσσουν , διατηρούν και βοηθούν στη μεγιστοποίηση των κινήσεων και την λειτουργική ικανότητα των ασθενών.

Question #10: Με ποια από τα παρακάτω μέσα βοηθάει η φυσικοθεραπεία;