ΠΣΦ 1 MULTIPLE CHOICE

Question #1: Ποιες από τις παρακάτω παθήσεις μπορεί να αντιμετωπίσει ο φυσικοθεραπευτής.

Question #2: Ο φυσικοθεραπευτής είναι ταυτόσημο με το χειροπράκτη.

Question #3: Η φυσικοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ψυχικής υγείας.

Question #4: Με ποια από τα παρακάτω μέσα βοηθάει η φυσικοθεραπεία;

Question #5: Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να εργαστεί:

Question #6: Η φυσικοθεραπεία είναι αποτελεσματική:

Question #7: Η φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει περισσότερο:

Question #8: Πότε πρέπει να γίνεται η προσέλευση ασθενή σε φυσικοθεραπευτήριο;

Question #9: Απαγορεύεται η φυσικοθεραπεία σε νεογνά.

Question #10: Το manual therapy είναι θεραπεία χειρισμών με τα χέρια.